Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!
Usporedba
Favoriti
Prijavi se
Prijavi se

UVJETI POSLOVANJA

Uvjeti prodaje
Proizvode tvrtke Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) smiju kupovati samo osobe starije od 18 godina.
Uvjeti dostave
Dostavu robe vrši kurirska služba In Time i to isključivo na području Republike Hrvatske. Uz dostavu, roba se može preuzeti osobno na adresi Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb. Iznimno, roba može biti isporučena i na neki drugi način. Za sve narudžbe dostava se naplaćuje 4,64 € ( cijela Hrvatska ). Za narudžbe veće od 66,36 €, dostava je potpuno besplatna. Napomena: dostava ne podrazumijeva montažu i ugradnju naručenih artikala.
Reklamacije
Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Neispravni uređaj možete dostaviti direktno u ovlašteni servis ili ga možete dostaviti kod nas u poslovnicu na adresu Cvijete Zuzorić 21, Zagreb nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. Mi nismo ovlašteni servis i ne utvrđujemo da li je neki proizvod ispravan ili neispravan niti odlučujemo o tome da li će biti zamijenjen/popravljen, sve reklamacije proslijeđujemo u ovlaštene servise. Prilikom prijave neispravnog proizvoda kupac je obavezan priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i orginalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili dotrajalosti uređaja. Kupac prilikom uručenja/preuzimanja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju vidljivog materijalnog nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku 8 dana od preuzimanja kupljene robe. Naknadne reklamacije ne možemo uvažiti!
Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. (3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.
Kad postoje materijalni nedostaci?
Nedostatak postoji: 1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.), 6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu. Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.
Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
Pregled stvari i vidljivi nedostaci
(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata. (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Skriveni nedostaci
(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok. (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.
Povrati ispravne robe
Roba se može vratiti u roku najkasnije 14 dana od dana primitka, bez navođenja razloga, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu tvrtke Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu), Cvijete Zuzorić 21, 10000 Zagreb sa naznakom – Povrat robe. Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložen račun, u suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana odkada je obavijestio trgovca o raskidu ugovora. U slučaju raskida ugovora potrošač vraća kupljeno o vlastitom trošku. Robu vratite ili je predajte nama ili … [unijeti ime, naziv i adresu osobe koju ste ovlastili za preuzimanje robe] bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za zaprimanje robe. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom na e-mail: [email protected] sa naslovom "Jednostrani raskid Ugovora po broju računa *** ", u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (potrebno je odabrati jednu od opcija) (a) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora (b) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe« – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki (c) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe, – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period (d) »sklapanja ugovora«, Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora: PREUZMI OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA OVDJE
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan izvijestiti potrošača o slijedećem: »Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«
Informacije na web trgovini
Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu)
Uvjeti korištenja
Stranice www.uredski-materijal.eu su u vlasništvu tvrtke Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) Za vrijeme korištenja www.uredski-materijal.eu primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) zadržava pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja sukladno zakonu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.
Copyright
Stranice www.uredski-materijal.eu su u vlasništvu tvrtke Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu). Sav sadržaj na www.uredski-materijal.eu kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su www.uredski-materijal.eu ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na www.uredski-materijal.eu je vlasništvo www.uredski-materijal.eu ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.
Vaš korisnički račun
Ako koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaš korisničko ime i lozinku.
Elektronička komunikacija
Kada posjetite www.uredski-materijal.eu ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.uredski-materijal.eu. Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.uredski-materijal.eu. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama.
Osvrti, Komentari, Komunikacijske aktivnosti i ostali sadržaji
Posjetitelji mogu postaviti Osvrte, Komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.
Prijave povrede zaštite i prava
Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu) poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nam o tome obavijestite.
Rizik gubitka
Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na stranicama www.uredski-materijal.eu su vlasništvo Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu). Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on nave, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.
Mehanizam izvan sudskog riješavanja sporova
Radi se sukladno preporuci Komisije EU(2001/310/EC)
Pravila postupanja trgovca
Definirana su člankom 5 točka 18 Zakonom o zaštiti potrošača. »Pravila postupanja trgovaca« jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora«
Zloupotreba www.uredski-materijal.eu
Bodiš d.o.o (uredski-materijal.eu) ulažu napore da ovu stranicu održe u ispravnom i sigurnom stanju. Molimo Vas da nam prijavite bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Bodiš d.o.o (uredski-materijal.eu) zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira naše usluge i korisničke račune, zabrani dostup do www.uredski-materijal.eu web stranice, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućila korisnicima pristup stranici ako smatramo da stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Bodiš d.o.o (uredski-materijal.eu) također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune. Bodiš d.o.o (uredski-materijal.eu) osim isključenja korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete korištenja i ostala pravila važeća na stranici www.uredski-materijal.eu može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit koju Bodiš d.o.o trpi zbog nepoštivanja ovih uvjeta.
IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI
OVA STRANICA SE POSLUŽUJE NA PRINCIPU “KAKAV JEST” I “KAKO JE RASPOLOŽIV”. VI SE EKSPLICITNO SLAŽETE DA KORISTITE OVU WEB STRANICU NA OSOBNU ODGOVORNOST I OSOBNI RIZIK. Bodiš d.o.o NE JAMČI DA SU OVA WEB STRANICA, NJEGOVI POSLUŽITELJI (SERVERI), E-MAILOVI POSLANI OD STRANE Bodiš d.o.o NEZARAŽENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA. FIRMA Bodiš d.o.o NEĆE BITI ODGOVORNO ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE BILO KAKVOG TIPA KOJE SU NASTALE KORIŠTENJEM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE I POSLJEDIČNE ŠTETE. Bodiš d.o.o NEĆE BITI ODGOVORNA ZA RADNJE TREĆIH OSOBA.
Primjenjiv zakon, mogući sporovi i sudska nadležnost
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja. Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Posjetom www.uredski-materijal.eu Vi prihvaćate da je za ovdje navedene Uvjete korištenja mjerodavno nacionalno zakonodavstvo. Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz, ili biti u bilo kakvoj vezi s Vašim posjetom www.uredski-materijal.eu ili proizvodima koje ste kupili putem www.uredski-materijal.eu nadležan je stvarno nadležni sud u Bjelovaru.
Pravila za upotrebu web stranice, modifikacije pravila i izdvojivost
Molimo Vas da pažljivo proučite naša ostala pravila i naputke, kao što su Pravila zaštite privatnosti koja su postavljena na ovoj stranici. Ova pravila su također na snazi tijekom Vašeg posjeta www.uredski-materijal.eu . Bodiš d.o.o. zadržava pravo da vrši izmjene stranica, pravila i ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Ukoliko se bilo koji, ovdje navedeni uvjeti proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih i neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta. ________________________________________ Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka firme Bodiš d.o.o. (uredski-materijal.eu)


VSC Pro+ Internet Trgovina   Kupovina Online